Milieubeleidsverklaring

Taxi Gomes is onderdeel van de NOOT Holding en heeft als kernactiviteiten; personenvervoer met taxi's en touringcars; verkoop, onderhoud en reparatie, regievervoering op vervoersactiviteiten. Daarbij heeft het leveren van de best mogelijke prestatie tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden voor onze klanten prioriteit en streven wij ernaar de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Om alle processen gestructureerd te laten verlopen, te verifiëren en te verbeteren wordt gebruik gemaakt van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, waarbij continue verbetering een dynamisch gegeven is.

De directie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en de effecten van haar activiteiten op de leefomgeving. Om negatieve effecten van al deze activiteiten te beheersen en waar mogelijk te verbeteren is gekozen voor een gestructureerd milieubeleid zoals dat is vastgelegd in de ISO 14001 norm. De directie van Taxi Gomes committeert en conformeert zich aan de ISO 14001 milieunorm en het milieu-beleid en richt zich daarbij op continue verbetering van milieu-prestaties. Met inachtneming van de bestaande wet en regelgeving en technische commerciële mogelijkheden.

Voor 2016 is de milieudoelstelling om in 2017 volledig CO2 neutraal haar bedrijfsactiviteiten uit te oefenen

De belangrijkste milieuaspecten hierbij zijn:

  • Gebruik van beschikbare natuurlijke hulpbronnen (onder meer wind- en zonne-energie)
  • Bodem (voorkomen vervuiling)
  • Lucht (CO2 uitstoot).

De directie van Taxi Gomes is verantwoordelijk en aansprakelijk, schept de voorwaarden en stelt de middelen beschikbaar om het kwaliteits- en milieubeleid binnen de Taxi Gomes organisatie te voeren en te verbeteren.

In 2016 worden de laatste stappen gezet waarbij alle bedrijven binnen Taxi Gomes helemaal CO2 neutraal produceren. De reductie van CO2 is belangrijk voor onze toekomst en het behoud van de natuur die we nog over hebben en Taxi Gomes wil hieraan de komende jaren een forse bijdrage leveren.

Ede, december 2015
Handtekening
Martijn Kersing
Algemeen Directeur

Waarom Taxi Gomes


  • Wij hebben ruim 20 jaar ervaring.
  • Wij stemmen onze ritten af op uw persoonlijke wensen.
  • Wij hebben een tal van tevreden klanten. Bekijk onze referenties.

Taxi Gomes


U kunt ons vrijblijvend bereiken op

Een selectie van onze klanten